e-Portafoli de la meva experiència docent a l'escola Tecnos de Terrassa emmarcada dins l'assignatura "pràcticum" del Màster de Formació del Professorat de Secundària UPF-UOC en l'especialització de Ciències Naturals.

Avaluació de Recursos Utilitzats

Avaluació de recursos utilitzats:

Primer apropament al microscopi: endevina el científic.

Aquesta activitat està plantejada a primer d’ESO, a l’assignatura Ciències Naturals, just quan es comença el primer bloc de biologia. Primer d’ESO és per molts alumnes el primer cop en la seva carrera acadèmica en que es troben amb pràctiques de microscopia. A l’assignatura de ciències naturals es treballa la cèl·lula i és un moment clau per tant per introduïr el bon ús del microscopi.

A l’escola Tecnos, el nostre mentor utilitza un exercici que em sembla força original per la primera sessió:

Els alumnes s’agrupen en grups de tres al laboratori. Tots han de dur bata i han de tenir un comportament correcte per un laboratori. Cada grup té un microscopi (prou bons, comprats no fa gaire) i cada alumne una fitxa amb tres exercicis. El primer és un típic dibuix del microscopi amb les diferents parts indicades però no etiquetades. El docent comença la sessió explicant i mostrant les diferents parts del microscopi (ressaltant aspectes importants per la seguretat de l’aparell com per on s’ha d’agafar). Durant l’explicació, els alumnes van omplint l’esquema del microscopi. Tot seguit han de començar a treballar autònomament amb l’exercici principal del recurs. El segon exercici consisteix en cites que podrien haver sigut dites per científics claus de la biologia i la microbiologia (Fleming, Mendel, Pasteur, Darwing,...). Els alumnes han d’esbrinar el nom corresponent a cada cita. Els noms estan escrits en lletra mida 1 en preparacions d’observació al microscopi, enganxades a porta-objectes. Els alumnes han d’explorar el funcionament del microscopi per poder llegir les diminutes lletres. Posteriorment a casa hauran de recercar informació per emparellar els noms amb les cites que no coneguin. Al laboratori també hauran de completar l’exercici 3, que consisteix en un seguit de preguntes referents als augments que permet el microscopi. Les primeres preguntes fan referència al microscopi que estan utilitzant per tant han de fer els càlculs a classe. La resta són genèriques i es poden fer a casa.

Avaluació: Opino que l’actvitat és molt interessant ja que és la manera que els alumnes comencin a treballar amb el microscopi sense entrar encara en la complexitat de fer preparacions, que mereix un bon temps de per si. Aquesta primera sessió permet que els alumnes es comencin a familiaritzar amb el funcionament de l’eina que hauran de fer servir en les sessions pràctiques al llarg de la resta de la unitat. És una activitat força rica ja que els alumnes han de treballar la indagació, el treball en equip, i les diferents competències de treball al laboratori, una pràctica que cal que aprenguin a valorar i a tenir una actitud adequada. també es treballa la cultura general científica, ja que els personatges que apareixen en l’activitat són molt importants històricament i cal que els alumnes els coneguin.

Posada en pràctica: Les sessions d’aquesta pràctica han anat molt bé. Vam fer quatre sessions amb els grups desdoblats de primer C i primer B, d’aquestes dues les va guiar el nostre mentor amb la nostra col·laboració i dues les vam portar els practicants, una cada un. En totes les sessions els alumnes van estar molt atents a les intruccions sobre el funcionament del microscopi i van tenir una actitud força moderada per l’emoció que els generava el estar al laboratori i treballar amb els microscopis. Van començar de forma força barroera però amb les nostres instruccions aviat la majoria podien utilitzar el microscopi correctament, no només pel que fa al resultat (enfocar correctament) sinó també pel que fa a tot el procés (seure bé, col·locar-ho tot a lloc, seguir els passos adequats, etc). Van apareixer alguns problemes de comprensió ja que al imprimir els noms a mida 1 en alguns casos no es podia llegir bé pel marge d’error de la impresora. En alguns casos la mateix tinta moguda feia difícil llegir el nom. La majoria dels grups van poder fer totes les parts de l’activitat que havien de fer durant la sessió. A l’inici de la sessió pràctica de la setmana següent van corretgir l’exercici de les cites i els noms que havien d’acabar a casa i en una gran proporció els alumnes l’havien fet.


Proposta de millora: com a millora jo proposaria que les preparacions microscòpiques donessin més informació respecte el científic. Potser enlloc del nom una petita descripció que calgui llegir, o un seguit de “peces” que calgui unir (pistes, diferents paraules) per saber a què es dedicava cada personatge. Seria molt positiu que els alumnes haguessin de treballar cooperativament i fos necessari que entre els diferents grups haguessin de compartir la informació per poder resoldre tots els casos. Així podriem tancar l’exercici a l’aula i estaria realment vinculat el que han de cercar amb la resposta que han de trobar, ja que tal i com està plantejat ara, tot i que és positiu que els alumnes puguin trobar informació per internet, no cal arribar a llegir els noms ja que només amb la cita i la cerca ja podries saber de qui es tracta.-----------------------------------Un treball d'investigació: Invexplica

Aquesta activitat està plantejada a primer d’ESO, a l’assignatura Ciències Naturals. Especialment en els primers cursos d’ESO és molt important no només donar continguts científics sinó també transmetre valors i competències pròpies de la ciència. Aquest recurs titulat “Invexplica” té com a finalitat que els alumnes facin un treball rigorós d’investigació i puguin després transmetre als seus companys.

Els alumnes reben aquestes intruccions:


Acompanyades d’una fitxa com la que teniu a continuació amb el tema i amb enllaços d’interès (clicant la cadena en el pdf original).


Els temes entre els quals escollir són:

-Som pols d’estrelles! (sobre els àtoms i els elements)
-El grafè, el material del futur.
-Com s’enlaira un globus?
-Com s’enfonsa un submarí?
-Coltan o la guerra dels mòbils.
-Alquimistes, a la recerca de l’or.
-Eureka! Arquímedes i la corona.
-Surant a l’aigua.

Els alumnes han de formar grups lliures de màxim quatre components i triar el tema que més els cridi l’atenció (no es poden repetir). Llavors disposen de diverses sessions a l’aula per treballar amb ordinadors i fer la cerca i la preparació de l’exposició. Addicionalment en una de les hores de grup desdoblat que coincideixi entremig de l’actvitat, els alumnes veuran xerrades del TED kids per veure nois i noies de la seva edat fent bones exposicions en públic i poder valorar així com hauria de ser una bona exposició, què han d’intentar fer i què evitar. En l’última sessió s’exposen els treballs.

Durant les sessions el docent es centra sobretot en que els alumnes utilitzin fons fiables i processin la informació que agafen, no es limitin a copiar contingut que no entenen. Es posa molt ènfasi en elements importants per fer una bona presentació (el suport correcte, cridar l’atenció, no llegir, etc).

Avaluació: La proposta em va agradar molt ja que és una activitat molt engrescadora per treballar naturalesa de les ciències. Els alumnes no estan massa acostumats a fer investigacions rigoroses ni a exposar i és una manera molt interessant de treballar aquests dos elements clau de la ciència. El treballa obliga als estudiants a:

-Planificar una recerca per contestar les qüestions que demana el tema.
-Valorar la fiabilitat de les fonts de recerca i citar amb correcció una bibliografia.
-Processar i interpretar la informació, així com seleccionar la informació adequada pel seu nivell de comprensió.
-Treballar coordinadament en grup. Repartir-se les tasques.
-Elaborar un suport per l’exposició oral que acompanyi i ajudi.
-Seleccionar la informació que cal exposar i com per fer-ho comprensible i didàctic.
-Utilitzar recursos per una correcta i amena exposició oral.

Addicionalment molts dels conceptes que sorgeigen en els treballs (flotabilitat, densitat, concepte d’element, volum, etc) corresponen al currículum de primer i s’han tractat o es tractaran durant el curs.

És per tant una activitat molt rica i multicompetencial i que opino que pot ser molt engrescadora.

Posada en pràctica: A la pràctica podriem dir que l’activitat va ser un èxit ja que generalment els alumnes van presentar treballs força ben construits en exposicions de bona qualitat. Durant el desenvolupament vam poder participar molt ja que en les sessions de treball autònom la feina de guia individualitzada per part del docent era important i sent tres a l’aula ens vam poder implicar molt més. Vam poder incidir força en que cerquessin en fonts fiables (no a yahoo respuestas) i amb l’ajuda de la sessió adicional sobre les presentacions orals la majoria de presentacions van incorporar elements per cridar l’atenció i van ser molt correctes tant en contingut com en forma. Cal dir que, tenint en compte la diferència de nivell dels continguts, en general les exposicions van ser molt més satisfactòries que unes equivalents que van fer per la mateixa època els alumnes de primer de batxillerat.

Proposta de millora: com a millora jo proposaria incorporar algun petit element de coavaluació, no tant dins el grup (on dia a dia vam poder monitoritzar els desajustos i desnivells entre membres) sinó entre els diferents grups. Si els alumnes haguessin d’avaluar les exposicions dels altres seguint un criteri concret (rúbrica) estarien molt més atents a detalls que podrien resultar interessants de ressaltar. A part se’ls introduiria en l’avaluació dels companys, una pràctica no massa habitual al centre i que també requereix d’un aprenentatge.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada